Skip to main content

Giáo dục quốc phòng là môn học cơ bản được Bộ Giáo dục sắp xếp trong chương trình học của học sinh, sinh viên từ năm lớp 10 đến hết thời gian học đại học. Giáo dục quốc phòng giúp học sinh, sinh viên nhận thức và hành động đúng đắn, tránh được các tệ nạn xã hội đang tồn tại và phát triển hàng ngày, hàng giờ. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ về khái niệm, cơ sở của môn giáo dục quốc phòng và cách viết tiểu luận giáo dục quốc phòng

1. Tầm quan trọng và cơ sở quan điểm của môn giáo dục quốc phòng

1.1. Tầm quan trọng

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh giữ vai trò chủ chốt trong việc giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng niềm tự hào tự tôn dân tộc. Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác góp phần hình thành ở học sinh các phẩm chất, năng lực chung được quy định trong chương trình tổng thể, thông qua nội dung môn học hình thành năng lực nhận thức các vấn đề về quốc phòng, an ninh và vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống.

1.2. Cơ sở quan điểm của môn giáo dục quốc phòng

Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh được xây dựng trên cơ sở các quan điểm:

Tính kế thừa và hiện đại: Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh được xây dựng trên cơ sở các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Được xây dựng dựa trên nền tảng lí luận và thực tiễn truyền thống kinh nghiệm đánh giặc giữ nước của cha ông, nghệ thuật quân sự Việt Nam và cập nhật thành tựu của khoa học quân sự, sư phạm quân sự hiện đại.

Phát triển phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc thù: Chương trình xác định rõ các phẩm chất, năng lực có thể hình thành và phát triển ở học sinh thông qua môn học: một mặt chương trình căn cứ vào yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực làm cơ sở và xuất phát điểm để lựa chọn nội dung giáo dục; mặt khác chương trình hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi cho học sinh thông qua việc hướng dẫn học sinh tiếp thu, vận dụng nội dung môn học vào thực tiễn.

Tính thực hành, thực tiễn: Chương trình xác định thực hành, luyện tập, vận dụng là nội dung quan trọng, đồng thời là phương thức thiết thực, hiệu quả để phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Nội dung này chú trọng việc vận dụng kiến thức quốc phòng, an ninh và kĩ năng vận dụng vào thực tiễn nhằm góp phần phát triển các năng lực đặc thù môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tính dân tộc và nhân văn: Giúp học sinh nhận thức đúng về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc, nhân văn, sự đoàn kết toàn dân của dân tộc Việt Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước; tinh thần đoàn kết quốc tế; giúp học sinh phát triển các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng hướng tới các giá trị khoan dung, nhân ái, tôn trọng, hòa bình, hòa hợp, hợp tác và vì sự tiến bộ và phát triển xã hội.

Tính mở, liên thông: Trên cơ sở đảm bảo nội dung theo các chủ đề thống nhất trong cả nước, chương trình dành thời lượng nhất định để các nhà trường hướng dẫn học sinh tìm hiểu các vấn đề về quốc phòng, an ninh, truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện địa phương.

cách viết tiểu luận giáo dục quốc phòng

Cơ sở quan điểm của môn giáo dục quốc phòng

2. Cách viết tiểu luận giáo dục quốc phòng

Để viết tiểu luận giáo dục quốc phòng một cách tốt nhất thì điều đầu tiên cần thực hiện đó bám sát vào quy trình viết tiểu luận nói dung gồm có 5 bước: Xác định đề tài; Tổng hợp và nghiên cứu thông tin; Viết đề cương tiểu luận; Tiến hành giải quyết nội dung nghiên cứu Hoàn thiện tiểu luận. Xem thêm các bước viết tiểu luận tại đây.

Bài tiểu luận giáo dục quốc phòng cũng cần bám sát được cấu trúc của bài viết tiểu luận nói chung như đã giới thiệu ở bài viết Cấu trúc hoàn chỉnh bài viết tiểu luận mẫu.

Ngoài ra, tiểu luận giáo dục quốc phòng cũng sẽ khác tiểu luận của những môn học khác. Khi viết tiểu luận của môn giáo dục quốc phòng cần bám sát và làm rõ các cơ sở quan điểm của môn hoc như đã nói ở phần trên. Văn phong và từ ngữ sử dụng cũng sẽ có đôi phần khác hơn nên khi viết cạc bạn chú ý nhé!

Lời kết

Trên đây là bài viết “Cách viết tiểu luận giáo dục quốc phòng”. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn và giúp được bạn trong quá trình hoàn thiện tiểu luận môn học Giáo dục quốc phòng.

Nếu cần tư vấn và giải đáp thắc mắc của các bạn về dịch vụ thuê viết luận văn. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn qua hotline: 0941.484.743

Ngoài ra, nếu quý khách có nhu cầu hãy để lại thông tin liên lạc thông qua website: https://vietnhanh.vn.