cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh Skip to main content

Tiểu luận tổng quan đề tài luận án tiến sĩ là một sản phẩm khoa học của nghiên cứu sinh. Vì vậy, cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh phải đảm bảo các yêu cầu theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Là một nghiên cứu liên quan đến các công trình (đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ/ ngành; luận án tiến sĩ, bài báo…). Vậy nên cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh phải đảm bảo tính học thuật, đáp ứng yêu cầu theo quy định.


I. Cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh:quy định

Cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh được quy định rõ ràng qua các văn bản phát hành. Hoặc theo quy định của từng trường đại học. Tuy nhiên, nếu chưa nắm bắt được yêu cầu format bài tiểu luận, bạn có thể thực hiện theo định dạng sau:

 • Bài luận dài khoảng 30 – 40 trang, in trên khổ giấy trắng A4.
 • Sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương.
 • Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.
 • Dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm.
 • Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang, đóng bìa mềm. Và gồm những nội dung sau đây:

Phần mục lục

cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh: mục lục

Cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh: mục lục 1

1. Đặt vấn đề:

 • Độ dài từ 1 – 2 trang
 • Nêu khái quát những vấn đề liên quan đến mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án.

2. Nội dung:

2.1. Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án (Độ dài từ 7 – 10 trang)
2.2. Trình bày những quan điểm, luận điểm, cơ sở lý thuyết, các kiến thức cơ sở và chuyên ngành liên quan mật thiết đến nội dung đề tài luận án.
2.3. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án (Độ dài từ 20 – 25 trang)
 • Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
 • Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án.
 • Nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

3. Kết luận

 • Độ dài từ 1 – 2 trang
cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh: mục lục

Cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh: mục lục 2

Phần tài liệu tham khảo

 • Tài liệu phải được trích dẫn và sử dụng đầy đủ trong tiểu luận tổng quan.
 • Cách trình bày tài liệu tham khảo theo đúng quy định về cách ghi và trích dẫn tài liệu tham khảo.

II. Cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh: nội dung

Cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh: nội dung

Cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh: nội dung

Nội dung của bài tiểu luận của nghiên cứu sinh là tiền đề để hoàn thành luận án tiến sĩ. Vì vậy, cách viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh nên đảm bảo các nội dung sau:

 • Tổng hợp được những nghiên cứu điển hình về cơ sở lí thuyết và thực nghiệm, những nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu mới nhất được công bố trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án.
 • Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã công bố ở trong và ngoài nước (chương trình, đề tài nhà nước, đề tài khoa học công nghệ cấp bộ/ ngành, luận án tiến sĩ, các báo cáo khoa học…) một cách có hệ thống, chỉ rõ những kết quả đã đạt được và những hạn chế/giới hạn của các công trình đã công bố.
 • Trên cơ sở tổng hợp, phân tích, đánh giá những công trình đã công bố, nghiên cứu sinh phải chỉ ra các giá trị khoa học và thực tiễn luận án được kế thừa, xác định được “khoảng trống” tri thức, hoặc thực tiễn chưa được khảo sát nghiên cứu, hoặc những vấn đề mới dự kiến sẽ phát sinh. Từ đó, chỉ ra tính độc lập, tính mới của đề tài luận án (về phương pháp, đối tượng, nội dung, phạm vi nghiên cứu.
 • Tùy theo đặc điểm cụ thể của mỗi đề tài luận án, người hướng dẫn và NCS quyết định kết cấu chi tiết nội dung. Hoặc chia theo các nghiên cứu điển hình về lý thuyết, về thực nghiệm. Hoặc chia theo các mảng vấn đề nhỏ liên quan đến đề tài luận án. Hoặc chia nhóm theo công trình trong nước, công trình nước ngoài…..

  Địa chỉ:
  VP Hà Nội: Ngõ 73, Đống Đa, HN
  VP HCM: 100 An Dương Vương, P3, Q. 5
  Hotline: 0941484743
  Email: thuevietluanvan247@gmail.com
  Website: https://vietnhanh.vn